Top 14 users from South China University of Technology

# User Country and subdivision Score ?
1 Chen Fangying 37.7
2 Zhenkun Cai 24.1
3 METO 17.6
4 Haitian Peng 14.4
5 Peizhen Hu 11.7
6 Lin Feng Guangdong 5.0
7 Chuan Luo Jiangxi 3.7
8 Zhengying Xing 3.2
9 Boyang Li Guangdong 1.0
9 Fang Ying Guangdong 1.0
9 Ma Kaihao 1.0
9 Ou Shaobin Guangdong 1.0
9 WeiJian Zhan 1.0
9 Zeng Shiyuan 1.0

Last updated at 06:53:26 CEST